OSTRAVA 27.9.2012, klub Barrák

vstup od 17:00

18:00 – Cruadalach
19:00 – Illuminandi
20:00 – Virrasztok
21:00 – Silent Stream Of Godless Elegy
22:20 – Darkest Era
23:30 – Arkona

BRNO 28.9.2012, klub Favál

vstup od 16:30

17:30 – Cruadalach
18:30 – Virrasztok
19:30 – Illuminandi
20:30 – Silent Stream Of Godless Elegy
21:50 – Dalriada
23:10 – Arkona
00:50 – Darkest Era